Rapportane omtalar ulike sider ved innsatsen innan opplæring i kriminalomsorga og er eit viktig ledd i den systematiske resultatoppfølginga av dette området i samsvar med tilksuddsforvaltninga.

Til høgre finn du tilstandsrapportar fleire år tilbake i tid. Desse publiseras vanlegvis seinvår året etter rapportering. Tilstandsrapport del 1 2016 er ennå ikkje publisert, men du finn rapporteringstal for 2016 i den grafiske framstillinga av rappporteringstala her og tilstandsrapport del 3 til høgre.