Nordisk arbeidsgruppe har publisert plakatar om karriererettleiing

Arbeidsgruppa har sett nærare på korleis karriererettleiing går føre seg i dei nordiske landa for å kunne lære av kvarandre

Les mer

Tilpasningar til Covid-19 tiltak innan fengselsundervisninga

Fylkesmannen i Vestland har samarbeidd med Kriminalomsorgsdirektoratet om eit felles rundskriv til sektor. Der ønsker vi å påpeike kva som kan gjerast lokalt når Vg1 og Vg2 yrkesfag opnar 27. april. Rundskrivet tek opp smittevern, og nemner alternative former for kontakt mellom lærar og elev når skoleavdelingane i fengsel er stengde.

Les mer

Verknader av tiltak mot koronasmitte for opplæring innanfor kriminalomsorga

Tilbakemeldingane frå ansvarlege skolemynde viser at nær alle skoleavdelingane i norske fengsel har stansa ordinære former for opplæring. Dei alternative opplæringsopplegga viser stor grad av kreativitet. Fylkesmannen i Vestland og Vestland fylkeskommune har sendt brev til Kriminalomsorgsdirektoratet med oppmoding om tilpassingar i DFS slik at sektor kan ta i bruk fleire digitale verktøy.

Les mer

Invitasjon til innovasjonscamp 2020

I samarbeid med kriminalomsorga, Fylkesmannen i Vestland og Ungt entreprenørskap inviterer opplæringssenteret Indre Østfold fengsel for femte gang til nasjonal konkurranse innanfor innovasjon, entreprenørskap, kreativitet og nyskaping. Utsatt frist for påmelding 1. september 2020, oppstart 7. september 2020.

Les mer

Nordisk arbeidsgruppe for IKT

Nordisk nätverk för utbildning i fängelse presenterar fem podcasts og videoar om arbeidet med IT-system og innsattes digitaliseringsferdigheter i fengsel i dei nordiske landa. 

Les mer

Avlysing av Oppikrimdagane 2020

- fagsamlinga og leiarsamlinga for opplæring innan kriminalomsorga

Fylkesmannen i Vestland har etter ei samla vurdering teke avgjerd om å avlyse Oppikrimdagane 24. – 26. mars 2020. 

Vi ber om orsak for moglege problem dette kan føre med seg.

Les mer

Tilstandsrapport 2018

Med denne rapporten vil Fylkesmannen i Vestland (FMVL) peike på nokre trekk ved utviklinga innan opplæring i kriminalomsorga i 2018. Vi vil òg løfte nokre tema som krev merksemd i tida framover.

Les mer

Budsjettforslaget for 2020

Departementet foreslår i Prop. 1S (2019 – 2020) 292,5 mill. kroner til opplæring i kriminalomsorga.

Les mer

Nordisk arbeidsgruppe for karriererettleiing

Veilederforum (utdanning.no) har intervjua Gry Helgerud og Geir Syvertsen om karriererettleiing i fengsel og deira arbeid med dette i den nordiske arbeidsgruppa. Sjå lenke til artikkel til høgre:

Les mer

Vinnar av innovasjonscamp for innsette 2019

I samarbeid med kriminalomsorga og Fylkesmannen i Vestland, inviterte Ungt entreprenørskap for fjerde gang til nasjonal konkurranse innanfor innovasjon, entreprenørskap, kreativitet og nyskaping. I år var det Scandic Brennemoen og Bioeconomy region Østfold fylkeskommune som ga oppdrag. Den gjevaste prisen gjekk i år til Ilsengbordet drikk deg tørr, Hedmark fengsel, Ilseng avdeling.

Les mer