Samlingar for rektorar, avdelingsleiarar og fylkesadministrativt tilsette 2017

I Trondheim 4. og 5.april 2017 arrangerte Fylkesmannen i Hordaland den årlege samlinga for skuleeigarar og leiarar. Målgrupper var rektorar, avdelingsleiarar og fylkesadministrasjon. Medarrangør var Sør-Trøndelag fylkeskommune.

I forkant av samlinga - 3.april - vart det i tillegg eit eige møte for dei tilsette i fylkesadministrasjon.

Les mer

Evaluering av tilskottsordninga

Utdanningsdirektoratet har no publisert evalueringa av tilskottsordninga opplæring innanfor kriminalomsorga. Det er Deloitte som har gjennomført evalueringa.  

Les mer

Alle rapportane frå kartlegginga av innsette i 2015 er no publiserte

Dei to siste rapportane frå ei datainnsamling blant innsette i norske fengsel hausten 2015 er no trykte. Rapportane er dei siste i ein serie på fire rapportar frå denne datainnsamlinga.

Les mer

Ny frist: Etter og videreutdanning - Kriminalomsorg som læringsarena

Universitetet i Bergen tilbyr våren og hausten 2017 eit emne på totalt 15 studiepoeng for "tilsette innan kriminalomsorg, skule- og opplæring, barnevern eller i anna sosialfagleg arbeid". Ny utsatt søknadsfrist er 10.01.2017

Les mer

Nasjonale DFS-stillingar lyst ut i Hordaland fylkeskommune

Fylkeskommunane har vorte samde om at Hordaland fylkeskommune skal ha eit nasjonalt ansvar for pedagogisk programvare i IKT-systemet Desktop for skolen (DFS). Hordaland fylkeskommune har difor no lyst ut 2 stillingar knytt til dette arbeidet. 

 

Les mer

Inspirasjon og deling 9.-10.februar 2017 - Lillestrøm

Vi har lagt ut presentasjonar og evalueringsskjema for fagsamlinga 2017.

Les mer

Varsel om innovasjonscamp for innsette i 2017

I samarbeid med kriminalomsorga og Fylkesmannen i Hordaland, inviterer Ungt entreprenørskap for andre gang til nasjonal konkurranse innanfor innovasjon, entreprenørskap, kreativitet og nyskaping. Dette tek form av ein innovasjonscamp 6. til 20. mars 2017.

Les mer

Samarbeidskonferansen 8.-9.november: Evaluering og presentasjonar

Den 8.-9.nov vart det arrangert samarbeidskonferanse mellom NAV, kriminalomsorga, helse og skole.  Evalueringsskjema og presentasjonar finn du på denne nettsida.

 

Les mer

Andre rapport frå kartlegginga av norske innsette i 2015

Rapporten «Norske innsett: Utdanning, arbeid, ønske og planar» byggjer primært på ei datainnsamling i norske fengsel hausten 2015. Rapporten er den andre i ein serie på fleire rapportar frå denne datainnsamlinga.

Les mer

Nordisk nettverk for fengselsundervising

Her finn du presentasjonane frå konferansen.

Les mer