Vi du og din organisasjon delta i eit utvekslingsprosjekt?

Er det mogeleg å knyte kontaktar mellom utdanning i heimlandet og den enkelte innsette?  Dette er eit av fleire spørsmål prosjektet søkjer svar på. FORINER prosjektet (Erasmus finansiert) inviterer inn aktuelle partnarar frå opplæring innanfor kriminalomsorga. Prosjektet ønsker kandidatar som vil prøve ulike tilnærmingar til distanselæring for og med innsette frå andre land. Påmelding innan 12. juni 2016.

Les mer

Første rapport frå kartlegginga av innsette i 2015

Rapporten «Norske innsett: Utdanningsmotivasjon og hinder for utdanning i fengsel» byggjer primært på ei datainnsamling i norske fengsel hausten 2015. Rapporten er den første i ein serie på fleire rapportar frå denne datainnsamlinga.

Les mer

Vinnar av innovasjonscamp for innsette

I samarbeid med kriminalomsorga og Fylkesmannen i Hordaland, inviterte Ungt entreprenørskap til nasjonal tevling innanfor innovasjon, entreprenørskap, kreativitet og nyskaping. Vinnaren blei bidraget frå innsette ved Bastøy fengsel. 

Les mer

Fleire innsette elevar/deltakarar i opplæring i 2015

Rapporteringstala for 2015 frå skolane med ansvar for opplæring innanfor kriminaalomsorga er no klare. Eit hovedfunn er at det samla sett var fleire innsette som deltok i opplæringa i 2015 samanlikna med tidlegare år. Vi finn og at eit gjennomsnitt av fire teljedatoar visar svak nedgang i elev/deltakartalet. Dette tyder på at det er fleire innsette som deltek i opplæringa men i kortare periodar gjennom året. 

Les mer

Nordisk nettverk for fengselsundervising

Her finn du presentasjonane frå konferansen.

Les mer

Samling for skoleeigarar og leiarar

Hedmark fylkeskommune og Fylkesmannen i Hordaland arrangerer samling for skuleeigarar og leiarar innan opplæring i kriminalomsorga på Hamar 27. og 28. april 2016. 

Les mer

Rapportering for 2016

Instruksjon og rettleiing kring rapporteringssystemet for skolane innan opplæring i kriminalomsorga 2016 finn du her.

Les mer

Fagsamlinga Inspirasjon og deling 2016

Fagsamlinga Inspirasjon og deling fann stad 9.-10.februar på Gardermoen.

Les mer

Etablering av nye TAFU - invitasjonsbrev sendt til tre kommunar

Samarbeidsgruppa for TAFU (Tilbakeføring gjennom arbeid, fritid og utdanning) har nylig sendt ut brev til Bergen kommune, Oslo kommune og Trondheim kommune der ein inviterar til å søkje om etablering av TAFU.

Les mer

Straffegjennomføring i Nederland

Fylkesmannen i Hordaland er uroa for om framlegget til ny forskrift om straffegjennomføring i Nederland i tilstrekkeleg grad sikrar at innsette får høve til å realisere sine rettar til opplæring.

Les mer