Rapportane omtalar ulike sider ved innsatsen innan opplæring i kriminalomsorga og er eit viktig ledd i den systematiske resultatoppfølginga av dette området i samsvar med tilskuddsforvaltninga.

Til høgre finn du tilstandsrapportar fleire år tilbake i tid. Desse publiseras vanlegvis seinvår året etter rapportering. Tilstandsrapport del 1 2017 er ennå ikkje publisert, men du finn rapporteringstal for 2017 i den grafiske framstillinga av rappporteringstala i blokken til høgre.

Foto: Fmho / Fmho