Korleis kan NAV, helse og skole medverke til at kriminalomsorga får eit best mogleg innhald i straffegjennomføringa, med tanke på løslating?

Arbeids- og Velferdsdirektoratet, Helsedirektoratet, Fylkesmannen i Hordaland og Kriminalomsorgsdirektoratet inviterer til konferanse 8. – 9. november på Scandic Fornebu hotell i Bærum.

Det vil bli lagt opp til aktiv deltaking, bruk av plenumsinnlegg og læringsverkstadar.

Stikkord for konferansen:

Inspirasjon –  Erfare –  Lære –  Tenkje nytt

Nærare informasjon om program og påmelding kjem på våre heimesider i august.