Rapporteringstala for 2015 frå skolane med ansvar for opplæring innanfor kriminaalomsorga er no klare. Eit hovedfunn er at det samla sett var fleire innsette som deltok i opplæringa i 2015 samanlikna med tidlegare år. Vi finn og at eit gjennomsnitt av fire teljedatoar visar svak nedgang i elev/deltakartalet. Dette tyder på at det er fleire innsette som deltek i opplæringa men i kortare periodar gjennom året. 

Hovedtabell opplæring innanfor kriminalomsorga 2015

Hovedtabell opplæring innanfor kriminalomsorga 2015

Foto: FMHO / FMHO

Figuren visar talet på "elevplassar" frå 2008 til 2015 målt som eit samla tal av alle som deltok i opplæringa i fengsel og oppfølgingsklassar, gjennomsnitt av fire teljedatoer i 2015, med elevar/deltakarar på heiltid og deltid:

Talet på "elevplassar" frå 2009 til 2015, dette inkluderar fengsel og oppfølgingsklassar, er eit gjennomsnitt av fire teljedatoar heiltid pluss deltid.

Talet på "elevplassar" frå 2009 til 2015, dette inkluderar fengsel og oppfølgingsklassar, er eit gjennomsnitt av fire teljedatoar heiltid pluss deltid.

Foto: Fmho / Fmho