EPEA-konferanse Wien 15.-19.november 2017 - frist for å melde innlegg og workshops

European Prison Education Association (EPEA) skal ha konferanse i Wien 15.-19.november 2017.

Ønskjer du og din skule å lage til dømes ein workshop for å dele eller diskutere noko med europeiske kollegaer? 23.mars er fristen for å melde innlegg eller workshops.

Les mer

"Vi er ganske gode i kvardagen"

Rapport nr 3 2017 om fengselsbetjentar si rolle og posisjon i møte med innsette og deira utdanningssituasjon i norske fengsel er no publisert.

Les mer

Evaluering av tilskottsordninga

Utdanningsdirektoratet har no publisert evalueringa av tilskottsordninga opplæring innanfor kriminalomsorga. Det er Deloitte som har gjennomført evalueringa.  

Les mer

Alle rapportane frå kartlegginga av innsette i 2015 er no publiserte

Dei to siste rapportane frå ei datainnsamling blant innsette i norske fengsel hausten 2015 er no trykte. Rapportane er dei siste i ein serie på fire rapportar frå denne datainnsamlinga.

Les mer

Inspirasjon og deling 9.-10.februar 2017 - Lillestrøm

Vi har lagt ut presentasjonar og evalueringsskjema for fagsamlinga 2017.

Les mer

Nasjonale DFS-stillingar lyst ut i Hordaland fylkeskommune

Fylkeskommunane har vorte samde om at Hordaland fylkeskommune skal ha eit nasjonalt ansvar for pedagogisk programvare i IKT-systemet Desktop for skolen (DFS). Hordaland fylkeskommune har difor no lyst ut 2 stillingar knytt til dette arbeidet. 

 

Les mer

Varsel om innovasjonscamp for innsette i 2017

I samarbeid med kriminalomsorga og Fylkesmannen i Hordaland, inviterer Ungt entreprenørskap for andre gang til nasjonal konkurranse innanfor innovasjon, entreprenørskap, kreativitet og nyskaping. Dette tek form av ein innovasjonscamp 6. til 20. mars 2017.

Les mer

Andre rapport frå kartlegginga av norske innsette i 2015

Rapporten «Norske innsett: Utdanning, arbeid, ønske og planar» byggjer primært på ei datainnsamling i norske fengsel hausten 2015. Rapporten er den andre i ein serie på fleire rapportar frå denne datainnsamlinga.

Les mer

Ny frist: Etter og videreutdanning - Kriminalomsorg som læringsarena

Universitetet i Bergen tilbyr våren og hausten 2017 eit emne på totalt 15 studiepoeng for "tilsette innan kriminalomsorg, skule- og opplæring, barnevern eller i anna sosialfagleg arbeid". Ny utsatt søknadsfrist er 10.01.2017

Les mer

Samlingar for rektorar, avdelingsleiarar og fylkesadministrativt tilsette 2017

I Trondheim 4. og 5.april 2017 arrangerte Fylkesmannen i Hordaland den årlege samlinga for skuleeigarar og leiarar. Målgrupper var rektorar, avdelingsleiarar og fylkesadministrasjon. Medarrangør var Sør-Trøndelag fylkeskommune.

I forkant av samlinga - 3.april - vart det i tillegg eit eige møte for dei tilsette i fylkesadministrasjon.

Les mer