Samarbeidskonferansen 8.-9.november: Evaluering og presentasjonar

Den 8.-9.nov vart det arrangert samarbeidskonferanse mellom NAV, kriminalomsorga, helse og skole.  Evalueringsskjema og presentasjonar finn du på denne nettsida.

 

Les mer

Erasmus+ kontaktseminar for fengselsundervising, oktober 16, Finland

Er du og din skule interessert i å ta del i europeiske prosjekt innan fengselsundervising?
Ønskjer du å lære meir om Erasmus+ ?
Har du ein idé til eit nytt prosjekt, men treng europeiske partnarar?  Frist 15.juni.

Les mer

Vi du og din organisasjon delta i eit utvekslingsprosjekt?

Er det mogeleg å knyte kontaktar mellom utdanning i heimlandet og den enkelte innsette?  Dette er eit av fleire spørsmål prosjektet søkjer svar på. FORINER prosjektet (Erasmus finansiert) inviterer inn aktuelle partnarar frå opplæring innanfor kriminalomsorga. Prosjektet ønsker kandidatar som vil prøve ulike tilnærmingar til distanselæring for og med innsette frå andre land. Påmelding innan 12. juni 2016.

Les mer

Første rapport frå kartlegginga av innsette i 2015

Rapporten «Norske innsett: Utdanningsmotivasjon og hinder for utdanning i fengsel» byggjer primært på ei datainnsamling i norske fengsel hausten 2015. Rapporten er den første i ein serie på fleire rapportar frå denne datainnsamlinga.

Les mer

Vinnar av innovasjonscamp for innsette

I samarbeid med kriminalomsorga og Fylkesmannen i Hordaland, inviterte Ungt entreprenørskap til nasjonal tevling innanfor innovasjon, entreprenørskap, kreativitet og nyskaping. Vinnaren blei bidraget frå innsette ved Bastøy fengsel. 

Les mer

Fleire innsette elevar/deltakarar i opplæring i 2015

Rapporteringstala for 2015 frå skolane med ansvar for opplæring innanfor kriminaalomsorga er no klare. Eit hovedfunn er at det samla sett var fleire innsette som deltok i opplæringa i 2015 samanlikna med tidlegare år. Vi finn og at eit gjennomsnitt av fire teljedatoar visar svak nedgang i elev/deltakartalet. Dette tyder på at det er fleire innsette som deltek i opplæringa men i kortare periodar gjennom året. 

Les mer

Nordisk nettverk for fengselsundervising

Her finn du presentasjonane frå konferansen.

Les mer

Samling for skoleeigarar og leiarar

Hedmark fylkeskommune og Fylkesmannen i Hordaland arrangerer samling for skuleeigarar og leiarar innan opplæring i kriminalomsorga på Hamar 27. og 28. april 2016. 

Les mer

Rapportering for 2016

Instruksjon og rettleiing kring rapporteringssystemet for skolane innan opplæring i kriminalomsorga 2016 finn du her.

Les mer

Fagsamlinga Inspirasjon og deling 2016

Fagsamlinga Inspirasjon og deling fann stad 9.-10.februar på Gardermoen.

Les mer