Statsforvaltaren i Vestland har ei rekkje samarbeidspartar som er sentrale for å kunne skape eit best mogleg opplegg for elevar innan opplæring i kriminalomsorga.

  • Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
  • Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)
  • Helsedirektoratet (Helsedir)
  • Najonalt fagorgan for kompetansepolitikk (Kompetanse Norge)
  • Nasjonalbiblioteket
  • DIKU
  • ND-sentra (Narkotikaprogram med domstolkontroll)
  • UIB