.

Bjørgvin fengsel Ungdomseininga er ei eining som tek imot innsette mellom 15 og under 18 år. Avdelinga har kapasitet på fire plassar –  med tilpassa sikkerhetsnivå for dei innsette. Ungdomseininga tek i mot innsette både på grunnlag av varetekt og dom. Bjørvin fengsel held til like utanfor Bergen.  

Innsette i Ungdomseininga kan gå på vanleg skule eller nytte skule knytt til fengselet. Åsane vidaregåande skule avd. Fossane har ein kontaktperson/rådgjevar som har særskilt ansvar for oppfølging av dei innsette. Etter ei innleiande kartlegging i basisfaga, blir det utarbeida individuelt tilpassa skuletilbod til den einskilde. Ungdomseininga er eit samarbeidsprosjekt mellom ulike etatar som kriminalomsorga, barnevern, psykisk helsevern, utdanning/opplæring og kommunal tjenesteyting og har landsdekkande funksjonar.

Ungdomseininga på Dønnumskia i Eidsvoll kommune er spesialinnreda for å huse personar under 18 år og har plass til fire innsette. Ungdomseining er ei avdeling under Ullersmo fengsel.

Ungdomseininga skal ivareta dei innsatte sine behov under varetekt og soning, og førebu dei på tida etter løslating. Under oppholdet får dei unge tilbod om arbeid eller skulegang. Jessheim videregående skole har ein kontaktperson/rådgiver som har særleg ansvar for oppfølging av opplæring for dei innsette. Som ved Bjørgvin, er dennne Ungdomseininga eit samarbeidsprosjekt mellom ulike etatar som kriminalomsorga, barnevern, psykisk helsevern, utdanning/opplæring og kommunal tjenesteyting og har landsdekkande funksjonar.