Rapportering 2022

Instruksjon og rettleiing omkring rapporteringssystemet for skulane innan opplæring i kriminalomsorga.

Instruksjon og rettleiing omkring rapporteringssystemet for skulane innan opplæring i kriminalomsorga.

For 2022 blir det fire teljedatoar fordelt på desse vekene;

  • 12 (24.03.21)
  • 22 (01.06.21)
  • 42 (18.10.21)
  • 49 (08.12.21).

Dersom det av ulike grunnar ikkje er mogeleg å rapportere på ein eller fleire av dei oppgitte teljedatoane, må ein nytta nærmaste dato med "normal" opplæringsaktivitet.

Skulane bør merka seg teljedatoane, slik at det blir gode rutinar for innhenting og samling av opplysningar. Før kvar frist vil alle rapportørar får tilsendt ei påminning. Det vil også bli sendt purring til alle (sjølv om rapport er levert). Kvar rapportør må gjere seg heilt ferdig innan 6. januar 2023.

Frister og frekvens

Ei rapportering på skjema 1 (fengselsavdelingar) (fire gonger i året og sluttrapport innan 6. januar 2023) frå alle einingar/avdelingar som har opplæring.http://horizons.confirmit.eu/wix/p180996376386.aspx

Ei rapportering på skjema 2 (oppfølgingsklassar) (fire gonger i året og sluttrapport innan 6. januar 2023) frå alle oppfølgingsklassane.https://horizons.confirmit.eu/wix/p870709840637.aspx

Ei rapportering på skjema 3 (avdelingsleiarar) (innan 20. desember 2022) frå den administrative ansvarlege for opplæringa innanfor kriminalomsorga frå kvar vidaregåande skule.https://horizons.confirmit.eu/wix/p968739936115.aspx

Kvar ansvarlege rapportør får tilsendt eit brukarnamn/id saman med ei elektronisk lenke til rapporteringsskjema.

Kvar ansvarlege rapportør får tilsendt eit brukarnamn/id saman med ei elektronisk lenke til rapporteringsskjema.