Tilbakeføring gjennom arbeid, fritid og utdanning (TAFU)

TAFU (Tilbakeføring gjennom arbeid fritid og utdanning) er forankra i Stortingsmelding nr.27 (2004-2005) Enda en vår og i Stortingsmelding nr.37 (2007-2008) Straff som virker. Utforminga av TAFU er inspirert av det svenske KrAmi som blei starta i 1980.  

TAFU i Rogaland

I TAFU Rogaland arbeidar ein med å føre tilbake tidligare straffedømde menn i alderen 18 – 40 år til samfunnet. Dette gjennom å yte hjelp til deltakarane med å få arbeidspraksis, og/eller utdanning – med mål om vareg arbeid på sikt. TAFU er organisert rundt to bærande idear; samtidig forvaltningssamarbeid og felles pedagogisk plattform. Fylkesmannen i Vestland var tidlegare prosjekleiar for TAFU.

TAFU er ein samvirkemodell som gjer tilbud om hjelp til tidligare straffedømde, der representantar for NAV, kriminalomsorgen, kommunen og fylkeskommunen jobbar saman og samtidig i felles lokale. Målet er å hindre tilbakefall til kriminalitet gjennom at deltakarane skal finne arbeid eller praksisplass, eller begynne på, eller fullføre utdanning – med mål om vareg arbeid på sikt.  

Fylkeskommunar med særskilt tildelte oppgåver til opplæring innan kriminalomsorga for tilboda om ungdomseining, TAFU, ND og oppfølgingsklassar får eit særskilt tilskot til dette. Rogaland fylkeskommune har tilsett ein pedagog i TAFU.