Verknader av tiltak mot koronasmitte for opplæring innanfor kriminalomsorga

Tilbakemeldingane frå ansvarlege skolemynde viser at nær alle skoleavdelingane i norske fengsel har stansa ordinære former for opplæring. Dei alternative opplæringsopplegga viser stor grad av kreativitet. Fylkesmannen i Vestland og Vestland fylkeskommune har sendt brev til Kriminalomsorgsdirektoratet med oppmoding om tilpassingar i DFS slik at sektor kan ta i bruk fleire digitale verktøy.

Les mer

Invitasjon til innovasjonscamp 2020

I samarbeid med kriminalomsorga, Fylkesmannen i Vestland og Ungt entreprenørskap inviterer opplæringssenteret Indre Østfold fengsel for femte gang til nasjonal konkurranse innanfor innovasjon, entreprenørskap, kreativitet og nyskaping. Utsatt frist for påmelding 1. september 2020, oppstart 7. september 2020.

Les mer

Nordisk arbeidsgruppe for IKT

Nordisk nätverk för utbildning i fängelse presenterar fem podcasts og videoar om arbeidet med IT-system og innsattes digitaliseringsferdigheter i fengsel i dei nordiske landa. 

Les mer

Avlysing av Oppikrimdagane 2020

- fagsamlinga og leiarsamlinga for opplæring innan kriminalomsorga

Fylkesmannen i Vestland har etter ei samla vurdering teke avgjerd om å avlyse Oppikrimdagane 24. – 26. mars 2020. 

Vi ber om orsak for moglege problem dette kan føre med seg.

Les mer

Tilstandsrapport 2018

Med denne rapporten vil Fylkesmannen i Vestland (FMVL) peike på nokre trekk ved utviklinga innan opplæring i kriminalomsorga i 2018. Vi vil òg løfte nokre tema som krev merksemd i tida framover.

Les mer

Arkiv