Kriminalomsorga som læringsarena PED645

UIB tilbyr eit vidareutdanningsemne på bachelornivå som kan vere aktuelt for mange som er tilsett innanfor kriminalomsorga og samarbeidspartar. 

Les mer

Tilstandsrapport 2019

Med denne rapporten vil Fylkesmannen i Vestland (FMVL) peike på nokre trekk ved utviklinga innan opplæring i kriminalomsorga i 2019, og vi vil løfte nokre tema som krev merksemd i tida framover. 

Les mer

Nordisk arbeidsgruppe har publisert plakatar om karriererettleiing

Arbeidsgruppa har sett nærare på korleis karriererettleiing går føre seg i dei nordiske landa for å kunne lære av kvarandre

Les mer

Tilpasningar til Covid-19 tiltak innan fengselsundervisninga

Fylkesmannen i Vestland har samarbeidd med Kriminalomsorgsdirektoratet om eit felles rundskriv til sektor. Der ønsker vi å påpeike kva som kan gjerast lokalt når Vg1 og Vg2 yrkesfag opnar 27. april. Rundskrivet tek opp smittevern, og nemner alternative former for kontakt mellom lærar og elev når skoleavdelingane i fengsel er stengde.

Les mer

Verknader av tiltak mot koronasmitte for opplæring innanfor kriminalomsorga

Tilbakemeldingane frå ansvarlege skolemynde viser at nær alle skoleavdelingane i norske fengsel har stansa ordinære former for opplæring. Dei alternative opplæringsopplegga viser stor grad av kreativitet. Fylkesmannen i Vestland og Vestland fylkeskommune har sendt brev til Kriminalomsorgsdirektoratet med oppmoding om tilpassingar i DFS slik at sektor kan ta i bruk fleire digitale verktøy.

Les mer

Arkiv