Tilstandsrapport 2020

Med denne rapporten vil Statsforvaltaren i Vestlanbd (SFVL) peike på nokre trekk ved utviklinga innan opplæring i kriminalomsorga i 2020. Vi vil òg løfte nokre tema som krev merksemd i tida framover.

2020 blei prega av smitteverntiltaka mot Covid 19. Smitteverntiltaka innført 12. mars 2020 råka opplæring innanfor kriminalomsorga sterkt. Utfordringane var store: skolane var stengt for fysisk undervisning og det fantes ikkje digitale alternativ. Dette fekk store konsekvensar for innsette som ynskte å delta i opplæring. Alle smitteverntiltaka gjennom året har samla sett ført til reduksjon av opplæringstilbod, reduksjon av gjennomførte eksamenar, reduserte fulltids opplæringsløp osv. I denne situasjonen er det rapportert frå fleire skolar at mange innsette også ser ut til å ha mista motivasjon for å delta i opplæringa.

Rapporten er delt inn i tre hovuddelar. I den første delen vil vi legge fram tal frå opplæringsaktiviteten ved norske fengsel i 2020, samt presentere det som har gått føre seg av norsk deltaking i internasjonale nettverk for fagleg utvikling i sektoren. I del to skriv vi om utfordringar knytt til den sentrale infrastrukturen som er naudsynt for å gi opplæring i fengsel: Tilfredsstillande undervisningslokale og tilgang til internett og naudsynt pedagogisk programvare.

For ein generell og utdjupande oversikt over status innan opplæring kriminalomsorga viser vi til tal og visualisering her på nettstaden.

Publisert 13.09.2021

Tilstandsrapportar for opplæring i kriminalomsorga