Oppfølgingsklassar

Som ein del av tilbodet innanfor opplæring i kriminalomsorga, er det opprette ti oppfølgingsklassar i Noreg.

Målgruppa er gjennom retningslinjene for Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen definert som «at innsatte som ikke har fullført grunnskolen eller videregående skole, og som har rett til og ønsker slik opplæring, skal få det. I tillegg skal løslatte kunne fullføre opplæring som er påbegynt under soning.»

Oppfølgingsklassane blei først etablert for å lette overgangen frå utdanning i fengsel til deltaking i ordinær utdanning.

Oppfølgingsklassane tek årleg imot omkring 600 personar. 

Meir om oppfølgingsklassane